Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Wanneer u zich laat behandelen als patiënt ontstaat er een behandelovereenkomst. Uit deze behandelovereenkomst vloeit de verplichting voort om te betalen voor de geleverde diensten. Voor het zo goed mogelijk laten verlopen van uw behandeling treft u onderstaand de algemene voorwaarden aan:

TOEPASSELIJK RECHT

  • De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar. Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbend op een eerdere overeenkomst, zijn deze eveneens van toepassing. Op alle opdrachten / overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

ANNULERING

  • Gemaakte afspraken (mondeling / telefonisch) kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd worden telefonisch of via mail. Voor een afspraak op maandag dient dit te geschieden de  vrijdag er voor.  Afspraken die verzuimd worden zonder tijdige afmelding of die minder dan 24 uur voor de afspraak geannuleerd zijn, worden in rekening gebracht.
  • Een opdracht tot het vervaardigen van hulpmiddelen kan binnen 24 uur kosteloos geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces in gang gezet en dient u alle gemaakte kosten te vergoeden.

RESTITUTIE

  • Als podotherapeut verplicht ik mij te handelen naar mijn beste kunnen. Zolen, ortheses en nagelbeugels zijn podotherapeutische hulpmiddelen, hierdoor kan er nooit garantie gegeven worden op het effect van deze hulpmiddelen. Aanpassingen aan uw therapie binnen 2 maanden na levering vallen binnen de service en worden niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

BETALING

  • Alle betalingen dienen te geschieden binnen het gestelde termijn na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • U dient zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie van de factuur bij uw eigen zorgverzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding bij u ziektekostenverzekering. De vergoeding is afhankelijk van de door uw afgesloten polis.