Privacy reglement

Praktijk Podotherapie Gouda respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke informatie die u ons verstrekt altijd vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Uw gegevens

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, worden uw contactgegevens en medische gegevens vast gelegd. Dit wordt gedaan in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat uw gegevens alleen gebruikt worden voor het verlenen van medische zorg, de bijbehorende administratie en dat uw gegevens beveiligd worden tegen inbreuk door derden.
Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts) wordt opgenomen in uw dossier voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.
Als zorgaanbieder ben ik verplicht het BSN te registreren en uw identiteit vast te stellen. Dit staat in de Wet Gebruik Burgerservicenummer in de Zorg. Het BSN wordt gebruikt bij de facturatie en bij medische correspondentie. Indien bij klachtenafhandeling crediteren plaats vindt, zal de zorgverzekeraar hiervan op de hoogte worden gebracht.
U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens, het verwijderen van gegevens uit uw dossier en op dataportabiliteit.

Uitwisseling van uw gegevens

Alleen met uw toestemming wisselen wij gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten en pedicures. Dit wordt alleen gedaan als dit nodig is.

Bescherming van uw gegevens

De bescherming van uw gegevens neem ik serieus en heb hiervoor  passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik of klachten over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neem dan contact op met ons via info@praktijkpodotherapiegouda.nl. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik heb hiervoor ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van de informatievoorziening en software. Deze leveranciers zijn heel zorgvuldig geselecteerd en met hen heb ik duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks deze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden ik dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer naar andere zorgverleners) zorgen ik ervoor dat uw privacy-rechten worden gewaarborgd in een verwerkersovereenkomst.